کشت و کار ژرانیوم

شمعدانی عطری ، ژرانیوم  یا عطرچای از خانواده شمعدانی می باشد.

 گیاهان این تیره عموما علفی و به ندرت در قاعده ی ساقه، حالت چوبی به خود می گیرند و بسیار ترد و شکننده می باشند.

 این گیاه در مناطق سردسیر یکساله و در مناطق گرمسیر به صورت چند ساله می باشند و از نظر شکل ظاهری نیز با یکدیگر تفاوت نشان می دهند. 

در بهاربعد از برطرف شدن سرمای بهاره و خطر یخبندان می توان قلمه های ریشه دار را به زمین اصلی منتقل نمود. قلمه ها را در زمین اصلی روی خطوطی که فاصله بین آن ها 120_100 سانتی متر و فاصله دو بوته 50_40 سانتی متر کشت می شود . در این حالت میزان قلمه های مورد نیاز20000_25000 قلمه در هکتار می باشد.

شمعدانی عطری در خاک های با خلل و فرج زیاد که از تجمع رطوبت در فصول بارندگی جلوگیری می کند، رشد می نماید.

 خاک های رسی و آهکی باعث کاهش میزان اسانس می شوند.

 خاک های ماسه ای و سبک با مواد غذایی فراوان بیشترین راندمان عملکرد را نشان می دهند  ph موردنیاز برای این گیاه 7-8 می باشد .

در فصل پاییز پس از برداشت گیاهانی که به تناوب کشت شده اند، زمین را شخم عمیقی می زنیم  و پس از شکستن سله ها و خرد کردن کلوخه ها، زمین را تسطیح و بستر آن را برای کشت ژرانیوم آماده می کنند.

تکثیر شمعدانی عطری بیشتر توسط قلمه صورت می گیرد.

تاریخ تهیه قلمه زمانی است که رشد رویشی گیاه اصلی(آبان ماه) متوقف شده است.

در این مدت از قسمت میانی ساقه که نه زیاد نرم و زیاد سفت باشند، قلمه تهیه می شود.

 قلمه ها باید به طول 15_20 سانتی متر و دارای 2_3 جوانه یا گره باشند.

قلمه ها در مخلوطی از دو سوم ماسه و یک سوم خاک برگ پوسیده(هوموس) قرار می گیرند.البته ابتدا می بایست خزانه را به قطعات با اندازه مناسب تقسیم نمود تا عملیات آبیاری و وجین و سایر عملیات قابل کنترل باشند. سپس در داخل بستر خزانه حفره هایی به عمق 5_6 سانتی متر ایجاد و قلمه ها را به فاصله ی 2_3 سانتی متر کشت کنندبه نحوی که دو سوم قلمه داخل بستر قرار گیرد و پس از کاشت آن ها را آبیاری می کنند.

مواد و عناصر غذایی مناسب در خاک، سبب افزایش عملکرد و همچنین بهبود کیفیت اسانس می شود.
تحقیقات نشان می دهند که عملکرد پیکر رویشی و مقدار و کیفیت مواد موثره در اسانس به تغذیه در گیاه بستگی دارد .
این گیاه احتیاج زیادی به ازت ، عناصر میکرو، روی و آهن جهت رشد رویشی دارد ولی استفاده بیش از حد کود ازته باعث تسریع در رشد رویشی و کاهش میزان اسانس می شود.

علف های هرز تاثیر منفی روی کمیت و کیفیت اسانس می گذارند. ضروری است که تمام تولیدکنندگان استراتژی ها و راهبردهایی را برای کنترل علف های هرز داشته باشند.
اولین اقداماتی که علیه علف های هرز می توانید انجام دهید تمیز کردن خاک قبل از کاشت نهال هاست.
گام دوم شخم زدن و وجین کردن دستی زمین بین ردیف هایی است که گیاهان کاشته شده اند.
در داخل ردیف ها گیاهان ژرانیوم بالغ و سالم به طور معمول اجازه نمی دهند به علت فاصله کمی که میانشان وجود دارد علف های هرز رشد کنند.
با این حال ژرانیوم کاران حرفه ای به طور مرتب حضور علف های هرز را درون ردیف ها بررسی می کنند و در صورت لزوم با دقت علف های هرز را از بین می برند.
برخی از کشاورزان ژرانیوم فاصله ردیف های ژرانیوم را با استفاده از پلاستیک مالچ می پوشانند . مالچ علاوه بر کنترل علف های هرز، منعکس کننده نور خورشید است.

در مناطق سردسیر و معتدل معمولا در سال اول یک چین(ابان ماه) در سال برداشت می شود. ولی در مناطق گرمسیر دو چین در سال برداشت صورت می گیرد.

اولین برداشت ممکن است 6 ماه بعد از انتقال قلمه ها به زمین اصلی صورت گیرد که این مدت بستگی به شرایط آب و هوایی و تغذیه ای دارد.

برداشت دوم هنگامی که بوته به حجم قابل قبولی رسید و قبل از رسیدن سرما انجام می شود.

اندام رویشی به صورت سر شاخه ی تر در مناطق سرد سیر 40 تن و در مناطق گرم سیر بین 20 تا 30 تن می باشد